คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปภัชชา สาลาด
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินาถ มาตเลิง
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์จิรา ทองศรีสุก
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน โชติชุม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมลิวัลย์ พรมแด
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพัฒน์ ขันทา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวิทย์ ทศราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ชมภู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายถิรวัฒน์ วันแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีสิทธิ์ โชติชุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสนละคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเปรมวดี ช่างทำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมัทนา ทองศรีสุก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุษปรัชต์ ศรีมาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนพร พรมแด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5