คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศรี พันวงษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมอน ก่านแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท แสนละคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยรมย์ โชติชุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไมตรี ทุนเพิ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ หัดที
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :