กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอุทิศ คงแสนคำ
ครู คศ.2