กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกรองนิรันดร์ เสนาเลี้ยง
ครู คศ.3

นายสุขสันต์ มหาพรหม
ครู คศ.3

นายวิทยา ต้นกัลยา
ครู คศ.2