กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจูริก ทักษิณ
ครู คศ.3

นายภาณุวัฒน์ ปัดกอง
ครู คศ.3