ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ทองพูล ภูสิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ปี