พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับประชากรวัยเรียนอายุ 5-15 ปี ในเขตบริการอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
       2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ตลอดจนผู้ที่มีความสามารถพิเศษและผู้ที่มีความบกพร่องหรือด้วยโอกาส โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง
       3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน
       4. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาและสาระกิจกรรม
       5. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
       6. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสานความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
       7. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเป็นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา