วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
       ภาย ในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบงต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น เล่นอย่างฉลาด มีความสามารถในทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม ดำรงชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีความสุขในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และใฝ่ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต