ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2481  โดยมีนายใคร  ศรีกุลคร  รักษาการแทนครูใหญ่ มีเนื้อที่ 10 ไร่  1 งาน  82  ตารางวา  มีนักเรียนครั้งแรก  112  คน  ทำการสอนชั้นประถมศึกษา ปีที่  1 - 4 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2523  เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เมื่อ วันที่ 1  พฤษภาคม  2524 และขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชั้น ม.3) ปีการศึกษา  2535  ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1  ปัจจุบันมี นายสันติ  หัดที เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน